A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Presentación da escolma de poesía de combate de Celso Emilio Ferreiro:
A Fundación Luís Tilve presentou en Ourense a súa última publicación, un libro-homenaxe a Celso Emilio Ferreiro que serviu como peche do ano dedicado ao insigne escritor e no que participan tamén a Fundación Celso Emilio Ferreiro e a UGT de Galicia.
 
 
A obra está composta por unha selección de poemas, algún deles apenas coñecidos, de carácter reivindicativo e obreiro, coa que se busca contribuír na achega e difusión da figura de Celso Emilio e da súa obra ao mundo do traballo. O libro conta tamén cunha breve biografía realizada polo seu fillo Luís, documentos anexos que mostran a súa relación co mundo político e sindical, así como con algún testemuño.
 
 
O acto tivo lugar o xoves, día 27 de decembro, ás 19.30 horas, no Salón de Actos da 1ª Planta da sede de UGT-Ourense. No mesmo interviñeron Xosé Luís Fernández Celis, secretario xeral de UGT-Ourense, que fixo un repaso pola necesidade da reivindicación nos momentos actuais de recortes sociais; ou Jesús Mosquera Sueiro, presidente da Fundación Luís Tilve, que se mostrou orgulloso de editar esta obra, por lo que ten de mensaxe e de símbolo, xa que Celso Emilio tamén foi compañeiro nos anos escuros do franquismo, e figura necesaria na “batalla das ideas”, polo que é unha obriga achegar a Celso Emilo Ferreiro ó mundo do traballo e recuperalo para unha xuventude traballadora que se pode ver reflectida nestes poemas. A continuación falou Luís Ferreiro Loredo, director da Fundación Celso Emilio Ferreiro e fillo do autor, quen agradeceu a colaboración e o compromiso da Fundación e de UGT e manifestou que era a primeira vez que se reunía nun libro a “poesía de combate” do seu pai.
 
 
O acto pechou coa intervención de José Antonio Gómez Gómez, secretario xeral de UGT-Galicia, quen se referiu a obra como unha “escolma social” que sigue plenamente vixente e que ten que servir para recuperar a imaxe de Celso Emilio como home de esquerdas, que cría na xustiza social, ademais de como “arma de futuro”.
 
O libro xa está a venta en tódalas librarías.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España