A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Organización dos novos fondos documentais do Arquivo Histórico do Movemento Obreiro:
Ó longo do ano 2014 a Fundación Luís Tilve desenvolveu o proxecto de “Organización dos novos fondos documentais do Arquivo Histórico do Movemento Obreiro” grazas ó cal se puideron levar a cabo os traballos de inventariado, identificación, valoración, clasificación, ordenación, descrición, instalación, conservación e difusión dos fondos documentais que aínda estaban pendentes de ser tratados, en base ás técnicas propias da arquivística.
 
O proxecto, cofinanciado pola Subdirección Xeral de Arquivos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, permitiu tratar as últimas transferencias recibidas, entre as que se atopan o Fondo do PSdeG-PSOE, a Sección Sindical de Citroen, a Sección Sindical de Empresas Álvarez, ou Fondos persoais como o de Manuel Suárez Castro ou Francisco Tilve Rodríguez, entre outra documentación pendente.
 

 
Os traballos supuxeron o tratamento de 146 unidades de instalación, máis 32 unidades con numeroso material audiovisual e de audio en diversos formatos que precisará ser dixitalizado en futuros proxectos; a mellora da clasificación de unidades anteriores; a actualización do Cadro de Clasificación, ó que se sumaron moitas novas tipoloxías documentais; a separación do material bibliográfico para a súa futura inclusión na Biblioteca Especializada; a descrición en fichas de máis de 2000 expedientes, posteriormente integradas no programa ALBALA; e a instalación da documentación no depósito do Arquivo Histórico do Movemento Obreiro para a súa consulta e conservación.
 
A documentación pode consultarse a través da páxina web da Rede de Arquivos de Galicia e do Opac Web do seu Sistema de Xestión Documental Informatizado, ALBALA, ó cal se pode acceder dende a nosa páxina web ou dende a dirección:
 
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivos-de-galicia/index.html?lang=es
 
Así mesmo, no apartado de Arquivo da nosa Web pódense consultar os inventarios dos nosos fondos.
 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España