A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Presentación "Crónica dos inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 1891-1904":
O luns tivemos a enorme satisfacción de presentar o derradeiro proxecto do noso expresidente, Suso Mosquera, quen impulsou e formou parte do equipo de investigación denominado "Colectivo contra a Amnesia", o cal levou a bo termino esta publicación, titulada: "Crónica dos inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 1891-1904". Nela se recollen os primeiros anos da organización obreira herculina, a súa actividade e os seus protagonistas, con especial fincapé ó seu fundador, José Rodríguez.
A presentación, en dous actos, iniciouse cunha Rolda de prensa, que contou coa intervención das dúas institucións que apoiaron este proxecto, representadas en Valentín González Formoso, Presidente da Deputación de A Coruña, quen manifestou que estas obras son fundamentais para que os socialistas recuperen o seu orgullo polo traballo feito en máis de 100 anos de historia, nas que a organización socialista xogou un papel fundamental nos avances sociais levados a cabo no noso país; e UGT Galicia, pola que interveu o Secretario Xeral de UGT-Coruña, José Carrillo Souto, que destacou a necesidade de continuar loitando polos dereitos dos cidadáns, como xa fixeron os nosos antecesores e recolle esta investigación, xa que volven a estar en perigo os dereitos polos que se combateu, con realidades como a precariedade laboral. Carrillo, aproveitou para render un sentido homenaxe ó compañeiro Suso Mosquera. Os representantes institucionais estiveron acompañados polo Presidente da Fundación e a historiadora Ana Romero.
Na presentación pública, pola tarde, na Casa do Pobo da Agrupación Socialista coruñesa, protagonista do libro, participaron os autores e historiadores: Carlos Pereira Martínez, que fixo unha breve recensión sobre a historia da organización coruñesa; e Ana Romero Masiá, que contou como foi o proceso de creación da obra, que levou un traballo de investigación de varios anos, o que agradeceu tamén a outro dos historiadores da obra presentes, Daniel Méndez Vázquez. Masiá quixo tamén ter un especial recordo para Mosquera, que o iniciou todo e sen o cal este libro non sería hoxe unha realidade. A esta recordo se sumaron o Presidente da Fundación, José Benito Núñez López, que expuxo o traballo que está a realizar a entidade e pediu o apoio para estas investigacións, así como agradeceu a presenza do Presidente de Honra da Fundación, Fernando González Laxe; e a Secretaria Xeral da Agrupación Municipal, Eva Martínez Acón, que fixo a presentación do acto, e informou dun futuro acto en lembranza de Suso Mosquera, que se celebrará o 2 de maio.
A todos eles e ós asistentes, o noso maior agradecemento pola súa participación, o seu apoio e a súa ilusión que nos anima a seguir traballando.
O libro estará nas librarías nas próximas datas.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España