A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Xornadas de historia: O movemento obreiro en Galicia:
A Fundación Luís Tilve organiza unhas xornadas de historia, coa colaboración da Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo, nas que se abordarán diversos temas e ópticas da historia do movemento obreiro en Galicia, da man de historiadores e expertos na materia.As xornadas se celebrarán entre os días 23 e 24 de novembro na Casa Galega da Cultura (Praza Princesa, 2) de Vigo.PROGRAMA:
23 de novembro. Venres

17:00.- Apertura. Intervención de invitados institucionais.

17:30.- "O Socialismo e o movemento obreiro en Galicia. Xaime Barreiro Gil.

18:00.- "O movemento obreiro socialista en Galicia".

- As organización socialistas en Pontevedra. Roxelio Pérez Poza.

- As organizacións socialistas en Lugo. Rosa María López González.

- As organizacións socialistas en Ourense. Francisco Javier Quintas Ferreño.

- As organizacións socialistas en A Coruña. Emilio Garrido Moreira.

19:30.- O movemento obreiro en Galicia. As outras correntes ideolóxicas.


- O anarquismo en Galicia. Eliseo Fernández Fernández.


- O Comunismo en Galicia. Bernardo Máiz Vázquez.

- O Agrarismo en Galicia. Miguel Cabo Villaverde.

20:30.- "A depuración dos mestres. O proceso depurador dos mestres en España". Jesús Manuel García Díaz.


24 de novembro. Sábado

11:00.- "O movemento obreiro na II República". Manuel González Probados.

11:30.- "A masonería e o movemento obreiro". Carlos Pereira Martínez.

12:00.- "O sindicalismo ferroviario en Galicia". Fermín Avellaneda Vázquez.

12:30.- "Xaime Quintanilla Martínez. Galeguismo e movemento obreiro". Ana Romero Masiá.

13:10.- Clausura. Intervención de invitados institucionais.Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España