A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
ACTO DE ENTREGA DOS XII PREMIOS LUÍS TILVE:
Santiago, 19 de Outubro de 2018.- Mañá, 20 de decembro, ás 12:00 horas, no Salón de Actos de UGT-Galicia (Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 12), terá lugar a celebración do acto de entrega dos XII Premios Luís Tilve, e que este ano recaeron nas seguintes entidades ou persoas:
 
O premio ACCIÓN SOLIDARIA outórgase á Asociación Amencer-ASPACE, polo seu compromiso coas persoas con parálise cerebral e outros trastornos neuro-motores, dende fai 25 anos, a través de proxectos de atención especializada a domicilio, dun Centro Educativo e dun Centro de día en Pontevedra, un Centro de Información, apoio e orientación en Vigo e un Centro Educativo e de Día en Vilagarcía, proxectos de integración laboral, formación de voluntarios, e outras moitas actividades coas que se está dando resposta ás necesidades dos afectados para ser cidadáns de pleno dereito.
 
O premio DEFENSA DO MEDIO AMBIENTE E DOS BENS COMÚNS, recaeu en J. Pedro Mansilla Vázquez, pola súa traxectoria no campo da enxeñería agroforestal e, especialmente, polo seu traballo na conservación forestal de Galicia e na loita contra as pragas que ameazan os nosos montes, tanto dende o seu posto de Enxeñeiro Xefe da Estación Fitopatolóxica de Areeiro, como a través dos seus numerosos estudos e investigacións, tales como: “Patología de la vid”, “Tratamientos fitosanitarios de las masas forestales: plagas y enfermedades”, “Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia”, “Control de plagas y enfermedades de la vid y huerta en la zona fronteriza Galicia-Norte de Portugal”, “Estudio del ataque de insectos en las masas forestales”, “Impacto del fuego en los suelos forestales y en la regeneración de la masa forestal”, “Estudio de los efectos que produce en el suelo el cultivo de Eucalyptus globulus”.
 
O premio INVESTIGACIÓN E DIVULGACIÓN HISTÓRICA, recalou no historiador Jesús Manuel García Díaz, pola súa investigación “La depuración del magisterio nacional en la provincia de A Coruña (1936-1945)”, que recolle todo o proceso da represión dos docentes durante a Guerra Civil e a posguerra, así como as consecuencias que tivo para un colectivo e uns profesionais cuxo único delito foi o de comprometerse firmemente na transformación dun país atrasado e conservador, aprestándose a achegar os seus coñecementos e a súa formación pedagóxica coa fin de modernizar Galicia, creando escolas e levando a educación ós lugares máis afastados. O traballo será, ademais, publicado pola Fundación.
 
O premio TRABALLO DIGNO que nesta edición foi outorgado a Jesús Mosquera Sueiro, pola súa traxectoria na defensa dos dereitos dos traballadores e pola súa loita na procura, precisamente, da dignificación do traballo, xa foi entregado nun acto anterior, o 12 de xullo, que foi aproveitado para homenaxear a súa figura e a súa familia, pero que neste acto tamén será lembrado.
 
Ó acto, que estará presidido polo Presidente de Honra da Fundación Luís Tilve e do Xurado, Fernando González Laxe, asistirán os colectivos premiados, o xurado dos premios, composto tamén por: José Antonio Gómez Gómez, Salvador Fernández Moreda, Álvaro Ansias Bacelar, Carmen Avendaño Otero, Ana Romero Masiá, Tareixa Navaza González, Mª Xosé Rodriguez Galdo e Rogelio Pérez Poza; ademais doutros representantes institucionais, sociais e culturais galegos.
 
Os premios consistirán nunha escultura exclusiva do artista César Lombera, na que aparecen unhas mans entrelazadas, as cales representan simbolicamente todas as actitudes que se pretenden recoñecer e o propio espírito dos Premios.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España