A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Derrogar a LOMCE. Un reto educativo:
O 4 de abril, no Centro Cultural Marcos Valcarcel de Ourense, en colaboración con Escola Viva e o Ateneo de Ourense, que cedeu o local, a Fundación organizou unha conferencia para tratar a derrogación da LOMCE e o reto educativo de sacar adiante unha nova lei que si conte cun amplo consenso da comunidade educativa, na procura dunha normativa que poida perdurar no tempo e que non teña o amplo movemento de protesta que ven arrastrando a LOMCE dende a súa aprobación. Este reto supuxo a creación da Comisión do Pacto Educativo e o intento do novo Goberno de elaborar un documento base de Proxecto de Lei, que quedou paralizado pola convocatoria das Eleccións Xerais e que constitúe o resultado dun amplo debate en torno a unha alternativa á LOMCE, unha vez recollidas as achegas das organizacións sociais e sindicais, da Conferencia Sectorial de Educación e do Consello Escolar do Estado. Para elo nada mellor que poder contar co deputado Guillermo Meijón Couselo, Vicepresidente da Comisión de Educación no Congreso, para explicar as deficiencias mostradas estes anos pola lei Wert, que supuxo un retroceso na democratización dos centros, relegando ós Consellos Escolares e ás asociacións de pais na toma de decisións e impoñendo ós directores “a dedo”. Outros males da lei conservadora que quedaron reflectidos foron: a segregación, provocada coa anticipación da separación dos alumnos á FP ós 15 anos ou coa permisividade na segregación do alumnado por sexos, pese ás sentencias do Supremo en sentido contrario; ou a degradación das linguas rexionais e doutras áreas de coñecemento fundamentais como a historia, a filosofía, a literatura ou a Educación Física, ademais de, por suposto, a falta de inversión en educación, que foi reducíndose ano tras ano.
Meijón, que falou trala intervención do Secretario da Fundación, Roxelio Pérez Poza, expuxo, a continuación, as propostas incluídas na nova lei, como a defensa dunha escola pública suficientemente dotada en profesorado, infraestruturas e medios, na que haxa igualdade de oportunidades, a non obrigatoriedade da materia de relixión e da súa avaliación, a anulación de reválidas, a revisión do sistema de repetición de cursos (dado o elevado número de repetidores, por riba da media europea), ou modificación del sistema de ciclos e itinerarios, entre outras moitas formulacións que haberá que retomar cando haxa un novo Goberno.      
Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España