A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Presentación de "Memoria da Guerra Civil en Galicia. O caso de Pontevedra":
No marco da conmemoración do 88º aniversario da proclamación da II República, o 14 de abril de 1931, a Fundación Luís Tilve presentou, o sábado 13 de abril, a súa publicación: Memoria da Guerra Civil en Galicia. O caso de Pontevedra, e escolleu para elo o paraninfo do histórico instituto Valle-Inclán de Pontevedra, no que eran mestres Paulo Novás e Gonzalo Martín March, que serían fusilados tralo Golpe de Estado. E precisamente diso fala a autora, Marie-Pierre Bossan, profesora titular de lingua e civilización contemporánea española na Universidade de Grenoble (Francia), no libro, dos habitantes de Pontevedra e de como estes viviron aqueles fatídicos días de 1936, a través da memoria dos seus protagonistas.
O acto, que se iniciou coa lectura do poema Pontevedra, de Méndez Ferrín, foi presentado polo Secretario da Fundación Roxelio Pérez Poza, que expuxo as dificultades atopadas para a publicación desta obra, que finalmente puido ser publicada grazas á colaboración da Deputación de Pontevedra, e contextualizou aquel momento no que “mentres a República supuxo un período de esperanza en ámbitos como o educativo e de liberdade política, o golpe de Estado de 1936 iniciou un período de terror incomprensible, atentando contra persoas absolutamente pacíficas que predicaban a concordia e a cultura en Pontevedra”.
A obra, supón unha nova contribución ó estudo da historia da Guerra Civil en Galicia, froito do interese da súa autora pola historia oral e o seu compromiso nos anos 90, “esos testigos eran los últimos que habían vivido esos acontecimientos y eran muy mayores, había que recoger sus testimonios en ese momento o ya no se podrían recoger”. Estas testemuñas darían lugar a unha tese doutoral en 1998 que se publica agora por primeira vez en España e en galego, mantendo toda a súa actualidade e a súa necesidade, xa que a maioría dos entrevistados, cuxas voces seguiron silenciadas ata agora, xa faleceron. Vivencias que enmarcan a relación que estas persoas tiveron co pasado e que por fin teñen o seu lugar na historia, pois, como dixo Marie-Pierre, “la memoria hoy es responsabilidad de todos”, sobre todo agora que vivimos “una época olvidadiza”. “La represión había sido tan brutal, tanto el terror y el odio, que, 60 años después, todavía podía detectarse ese miedo, que se había convertido en otra forma de represión”. Ese medo “fue el que condicionó el silencio con matices de la Transición, con esa Ley de Amnistía que lo tapó todo. La actual ley de la Memoria está bien, pero hay que preguntarse de qué sirve cuando sigue habiendo miles de muertos en fosas comunes. Se quiere poner la palabra reconciliación por encima de la palabra verdad y eso es imposible. No puede haber reconciliación si antes no hay verdad, si no se cuenta lo que pasó”.
En nome das moitas familias de represaliados que asistiron ó acto, falou María Adrio Taracido, filla dun dos entrevistados, Gonzalo Adrio, quen insistiu en que os familiares das vítimas “non queremos vinganza, pero si dignidade”.
Pechou o acto a intervención do deputado provincial de Economía, Carlos López Font, que agradeceu o traballo realizado pola Fundación e manifestou a necesidade de colaborar dende as institucións coas entidades na recuperación da historia, para que esta non se esqueza e máis en momentos como o actual, no que hai quen proclama de novo armar á cidadanía. “Libros como este serven para reafirmarnos no noso espírito democrático”.
Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España