A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Presentación de "Memoria da Guerra Civil en Galicia. O caso de Pontevedra":
A Fundación Luís Tilve presentou, o sábado 13 de abril, a súa publicación: Memoria da Guerra Civil en Galicia. O caso de Pontevedra, e escolleu para elo o paraninfo do histórico instituto Valle-Inclán de Pontevedra, no que eran mestres Paulo Novás e Gonzalo Martín March, que serían fusilados tralo Golpe de Estado. E precisamente diso fala a autora, Marie-Pierre Bossan, profesora titular de lingua e civilización contemporánea española na Universidade de Grenoble (Francia), no libro, dos habitantes de Pontevedra e de como estes viviron aqueles fatídicos días de 1936, a través da memoria dos seus protagonistas.
O acto, que se iniciou coa lectura do poema Pontevedra, de Méndez Ferrín, foi presentado polo Secretario da Fundación Roxelio Pérez Poza, que expuxo as dificultades atopadas para a publicación desta obra, que finalmente puido ser publicada grazas á colaboración da Deputación de Pontevedra.
A obra, supón unha nova contribución ó estudo da historia da Guerra Civil en Galicia, froito do interese da súa autora pola historia oral e o seu compromiso nos anos 90, “esos testigos eran los últimos que habían vivido esos acontecimientos y eran muy mayores, había que recoger sus testimonios en ese momento o ya no se podrían recoger”. Vivencias que enmarcan a relación que estas persoas tiveron co pasado e que por fin teñen o seu lugar na historia, pois, como dixo Marie-Pierre, “la memoria hoy es responsabilidad de todos”, sobre todo agora que vivimos “una época olvidadiza”. “La represión había sido tan brutal, tanto el terror y el odio, que, 60 años después, todavía podía detectarse ese miedo, que se había convertido en otra forma de represión”.
En nome das moitas familias de represaliados que asistiron ó acto, falou María Adrio Taracido, quen insistiu en que os familiares das vítimas “non queremos vinganza, pero si dignidade”.
Pechou o acto a intervención do deputado provincial de Economía, Carlos López Font, que agradeceu o traballo realizado pola Fundación e manifestou a necesidade de colaborar dende as institucións coas entidades na recuperación da historia.
Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España