A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Presentación do libro: A "Casa del Maestro" de Pontevedra (1934-1936), en Pontevedra.:
Este xoves, 30 de xaneiro, presentouse en Pontevedra a nova publicación da Fundación Luís Tilve: A "Casa del Maestro" de Pontevedra (1934-1936). Organización societaria e depuración do maxisterio.

O acto, celebrado na Casa da Luz, iniciouse coa intervención do Secretario da Fundación, Roxelio Pérez Poza, que destacou o papel da FETE na renovación pedagóxica desenvolvida na II República (período no que, pese ó curto espazo de tempo, creáronse 495 escolas na provincia de Pontevedra), en base a un programa que xa fora aprobado no Congreso de UGT de 1920; e particularmente a través da Casa del Maestro, en cuxo órgano de prensa contaba cunha folla informativa. Para rematar, incidiu en que o obxectivo desta obra e que a labor destes mestres e mestras (24 membros da “Casa del Maestro” foron fusilados) non quede no esquecemento.

A continuación tomou a palabra o Presidente do movemento de renovación pedagóxica Escola Viva, Raúl Gómez Farto, quen agradeceu á Fundación o seu ofrecemento a colaborar na publicación dunha obra que considerou necesaria, para dar a coñecer o traballo duns mestres que chegaron a publicar unha das revistas pedagóxicas máis cualificadas da época, preocupados e entusiasmados por conseguir un ensino de calidade para alcanzar unha sociedade mellor. Farto rematou invitando a tódolos mestres e mestras a ler este libro, coa fin de coñezan parte da súa historia como colectivo.

Pola súa parte, Anxo Serafín Porto Ucha, Doutor en Filosofía e Ciencias da Educación, explicou que o libro xurdiu de investigacións anteriores, sobre biografías de mestres, as preocupacións asociativas das mulleres ou a depuración do maxisterio, entre outras. Porto indicou que un dos méritos do traballo é o de achegar as problemáticas do maxisterio por aquel entón, as súas preocupacións, tanto vitais como materiais, facendo unha radiografía da época. Neste senso, a obra permite coñecer os procesos de renovación pedagóxica da II República, analizar o movemento societario e a loita pola dignificación profesional dos mestres, a creación e evolución da Casa del Maestro e da súa revista, coñecer o rexistro de mestres depurados e a súa incidencia na ensinanza posterior. Tamén fixo unha breve mención ás biografías dalgún dos mestres que aparecen no libro.

Finalmente, a Deputada de Cultura da Deputación de Pontevedra, entidade colaboradora na edición da obra, manifestou a importancia de apoiar proxectos desta índole, fundamentais para coñecer a nosa historia e recoñecer a labor de moitos cidadáns e profesionais que contribuíron a mellorar o país, e que mellor maneira de facelo que a través da principal ferramenta de progreso, a educación.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España