A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Acto: "Socialismo e República":
Con motivo da conmemoración do 76 Aniversario da II República, que tivo lugar o sábado 14 de abril, a Fundación Luís Tilve, xunto coa Agrupación Local do PSdeG-PSOE e a Unión Comarcal de UGT en Santiago, celebraron, o día 11 de abril de 2007, un acto sobre "Socialismo e República" no Auditorio da Galería Sargadelos de Santiago.

Este acto contou coa intervención de Jesús Mosquera, presidente da Fundación Luís Tilve; Bernardino Rama Seoane, Concelleiro de Infraestruturas e Secretario Xeral da Agrupación Socialista; Juan Pais Andrade, Secretario de Acción Institucional de UGT-Galicia i Emilio Garrido Moreira, historiador especializado no estudo do movemento obreiro en Galicia.

En tódalas intervencións destacouse a labor do socialismo e do sindicato UGT durante a II República, así como o grado de compromiso dos seus afiliados en Galicia, aos que se pretendeu render un sentido homenaxe, xa que moitos deles perderon a súa vida na defensa dos ideais democráticos que a República representaba.

Durante a charla púxose de manifesto o momento de esperanza que representou a II República, a cal trouxo grandes cambios sociais e reformas que marcarían o posterior devenir democrático trala Ditadura, tales como a reforma agraria, a reforma laboral, a inclusión da muller na sociedade, n apolítica en o mundo laboral, etc. Galicia disfrutou durante eses breves cinco anos dun soplo de aire fresco, que calou maioritariamente na poboación. Converténdose nun fío de esperanza para o espertar do pobo galego, o cal por desgraza non tivo tempo de afianzarse.

Posteriormente, tralos relatorios introdutorios dos representantes institucionais, o historiador Emilio Garrido fixo un repaso pola historia do socialismo e de UGT dende a súa creación ata o levantamento fascista e posterior represión, centrándose especialmente na área de Santiago.

Para finalizar o acto, abriuse un tempo de coloquio no que participaron moitos dos asistentes, chegando a producirse un debate acendido e de gran interese pola variedade de opinións, o que levou á Fundación a prometer máis actos deste tipo, nos que se abra o debate sobre a necesidade, posibilidade ou realidade dunha futura república.  

O acto tamén serviu, por outro lado, para divulgar e facer entrega dun exemplar, a tódalas persoas que asistiron ao mesmo, do libro "O Sindicalismo socialista en Compostela, 1890-1936", escrito polo conferenciante Emilio Garrido. Este libro, editado pola Fundación Luís Tilve, pretende divulgar a historia do sindicalismo socialista en Compostela e a súa comarca, dende finais do século XIX ata o tráxico suceso de xullo de 1936. Sendo un pequeno homenaxe a todas aquelas persoas que loitaron por un ideal, nunha cidade gobernada polo clero e polos patróns, pero que tiña tamén unha grande riqueza sindical.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España