A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
"As vítimas do 36 en Galiza. Memoria e Paz para sempre":
"As vítimas do 36 en Galiza. Memoria e Paz para sempre"

A Fundación Luís Tilve foi invitada a participar no curso "As vítimas do 36 en Galiza", organizado pola Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, o día 11 de xullo.

O 11 de xullo, ás 17:30 horas, no Salón de Actos da Facultade de Humanidades de Lugo, dentro do programa do curso "As vítimas do 36 en Galiza", tivo lugar un encontro coa familia do sindicalista de UGT, Francisco Mazariegos e da súa muller, mestra, Romero Abella, asasinados en 1936, aos cales se lles rendeu un sentido homenaxe. Dito recoñecemento contou coa presenza, en representación da Fundación Luís Tilve, de Roxelio Pérez Poza, que fixo un repaso pola vida e obra deste destacado dirixente do sindicato de banca, así como da súa muller, torturada, asasinada e abandonada nunha cuneta, polo simple feito de estar casada cun sindicalista e defender uns ideais de liberdade e democracia.

No acto estiveron presentes os fillos de Mazariegos, así como outros membros da familia, que agradeceron a homenaxe e falaron da súa terríbel experiencia.

Este encontro incluíuse no programa do curso "As vítimas do 36 en Galicia. Memoria e Paz para sempre", que organizou a Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, a través de Claudio Rodríguez Fer, Director destas xornadas tan necesarias que supuxeron, ademais, un necesario encontro de historiadores na materia (tales como Lourenzo Fernández Prieto, Dionisio Pereira, Emilio Grandío ou Eliseo Fernández, entre outros), familiares de represaliados, estudantes ou asociacións e fundacións da "Memoria".
Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España