A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Homenaxe a Nicolás Redondo:
A Fundación Luís Tilve, xunto á Fundación Largo Caballero e UGT-Galicia, renderon unha sentida homenaxe ao ex Secretario Xeral de UGT, Nicolás Redondo, o día 26 de outubro, no Hotel Monumento San Francisco (Campillo de San Francisco, 3).

O acto deu comezo ás 10:30 horas coa Proxección do audiovisual: "Historia, memoria y futuro. Nicolás Redondo (1927-2007)", de Pedro Carvajal.

Ás 11:00 horas interveu Blanca Uruñuela, Presidenta da Fundación Francisco Largo Caballero, que resaltou a importancia histórica de Nicolás.

A continuación, ás 11:30 horas, tivo lugar unha mesa redonda que levou por título "Los Sindicatos en la recuperación de la Libertad y la Democracia", na que participaron Antonio García Santesmases, autor dun libro biográfico de Nicolás Redondo, realizado a base de entrevistas; Jesús Mosquera Sueiro, Presidente da Fundación Luís Tilve; e José María Zufiaur, membro do Consello Social Europeo. Todos eles resaltaron a labor de Nicolás ao frente do sindicato, reivindicando o seu papel na transición e a importancia da súa figura no partido socialista, tantas veces terxiversada.

A celebración pechouse ás 13:00 horas coas intervencións do homenaxeado, Nicolás Redondo; Ricardo Varela, Conselleiro de Traballo da Xunta de Galicia; e José Antonio Gómez Gómez, Secretario Xeral de UGT-Galicia, que fixeron entrega ao histórico lider, dunha figura escultórica feita polo autor Cesar Lombera, na que se representa un home, un canteiro, que se fai así mesmo. A Fundación, pola súa parte, tamén fixo entrega dunha litografía ao homenaxeado.

Ao remate do acto repartiuse o libro: "Historia, memoria y futuro. Nicolás Redondo", realizado polo mencionado Santesmases, cuxo protagonista, asinou pacientemente a todos cantos quiseron levarse un exemplar firmado.

Finalmente, tivo lugar un aperitivo que serviu para por en contacto a novas xeracións de sindicalistas con as vellas, xa que un bo número de históricos do sindicato en Galicia estiveron presentes no acto.

  

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España