A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
OUTORGADOS OS PREMIOS LUIS TILVE 2008:
O luns 10 de xuño ás 13:00, reuníronse os membros do xurado dos Premios Luís Tilve 2008, na Fundación Paideia na cidade de A Coruña. O xurado presidido por Fernando González Laxe e do que forman parte: José Antonio Gómez Gomez, Salvador Fernández Moreda, Álvaro Ansias Bacelar, Carmen Avendaño Otero, Rosalía Mera Goyenechea, Tareixa Navaza González, Mª Xosé Rodríguez Galdo, Mª Dolores Rodríguez Amoroso e Roxelio Pérez Poza.

Ó Fin das deliberacións acordaron o seguinte:

-Premio TRABALLO DIGNO: Para a Fundación Menela, pola súa dedicación na atención global das persoas con Transtornos do Espectro Autista(TEA) e as súas familias, fomentando a inserción socio laboral das persoas con TEA a través dos seus centros de atención e formación.

-Premio ACCIÓN SOLIDARIA: Para Cristina de la Vega Jiménez,periodista, polo seu compromiso coas persoas que máis sofren, apoiando dende Galicia á Fundación "New Light"- que recolle das rúas de Calcuta ás nenas obrigadas a prostituirse e ós nenos vendidos ás redes de escravitude, coa intención de darlles unha nova vida e un futuro mellor- , a través de actos benéficos co fin de recadar fondos para dita Fundación, así como mediante diversos proxectos solidarios. Cristina é ademais autora do libro: "Veinte historias de amor y un canto a la esperanza",cuxos beneficios son destinados ós fogares para fillos de prostitutas de Kaligaht.

-Premio DEFENSA DO MEDIO AMBIENTE E DOS BENS COMÚNS: Para Francisco Díaz-Fierros Viqueira, catedrático da USC, polo seu destacado traballo no medio rural galego, conxugando a actividade agrícola e gandeira coa protección do medio ambiente, concienciando ós traballadores do campo da compatibilidade entre ambas prácticas. Con esta finalidade produciu e coordinou numerosos traballos, seminarios, artigos, conferencias, libros... nos que aborda os problemas do cambio climático, os incendios forestais, a climatoloxía, a erosión, os recursoso agrarios, a contaminación das augas subterráneas e un largo etcétera, sempre dende a óptica galega, pero cunha repercusión nacional e incluso internacional.

Os premios serán entregados nun acto que se celebrará en Ourense, o día 18 de xuño de 2008, no Instituto Otero Pedrayo (R/ Padre Feijoo, 14)


.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España