A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
IX CURSO DE VERANO DE SANTANDER:
En decembro do 2005 foi aprobado, por parte da Dirección General de Investigación del Ministerio de Cultura, o proxecto de investigación Diccionario biográfico del socialismo español hasta 1930, dirixido polo Director do Arquivo e Biblioteca da Fundación Pablo Iglesias, Dr. Aurelio Martín Nájera. A finais do 2006 a Fundación Luís Tilve foi invitada a participar no proxecto, aportando as biografías dos socialistas galegos, labor na que se centrou no último ano, coordinando un equipo formado por historiadores e investigadores galegos que están a percorrer Galicia na procura de documentos, datos, biografías..., que axuden a desenvolver o citado proxecto.

Ante a necesidade, tanto de transferir os resultados como de contrastar opinións e hipóteses con outros especialistas na materia, contemplouse o interese de levar a cabo diversas xornadas de intercambio de información e debate que redunde na mellora dos obxectivos do proxecto, permitindo unha transferencia de coñecementos adecuada, que á vez poida ser aproveitada por estudantes, investigadores e historiadores en xeral, que desta forma entran en contacto cos investigadores e fundacións participantes no proxecto, dando a coñecer os seus traballos, arquivos e bibliotecas, abríndolles novas vías de estudo ás futuras xeracións.
Desta forma, tralas xornadas de xullo do 2007 na Universidade de Alcalá de Henares, leváronse a cabo unhas novas xuntanzas entre os días 21 e 24 de xullo en Santander. Nesta ocasión, a través dos cursos de verán da Universidade de Cantabria, baixo o título: Reformismo y modernización. El Socialismo español durante la Segunda República
OS PARTICIPANTES FORON:

DOLORES GOROSTIAGA SÁIZ-Secretaria do PSC-PSOE, vicepresidenta. Goberno de Cantabria.
MARÍA JESÚS CEDRÚN GUTIÉRREZ-Sª Xeral UGT Cantabria
SALVADOR CLOTAS-Director da Fundación Pablo Iglesias.
JULIÁN CASANOVA-Universidade de Zaragoza
MARY NASH-Universidade de Barcelona
JULIO DE LA CUEVA MERINO-Universidade de Castilla-La Mancha
ÁNGELES BARRIO ALONSO-Universidade de Cantabria
SALVADOR CRUZ ARTACHO-Universidade de Jaén
ROGELIO PÉREZ POZA-Fundación Luís Tilve
ENRIQUE BERNARD ROYO-Universidade de Zaragoza
CECILIA GUTIÉRREZ LÁZARO-Fundación Pablo Iglesias
PEDRO BARRUSO-Fundación Pablo Iglesias


FUNDACIÓN LUÍS TILVE.Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España