A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
MESA REDONDA SOBRE A ECONOMÍA GALEGA:
A actual situación da economía mundial e a repercusión que os procesos económicos teñen no conxunto da economía e por ende nas estructuras productivas española e galega, en particular, así como o seu reflexo no marco laboral e nos salarios dos traballadores foron o motivo de que a Fundación Luís Tilve dedicara dous números da súa revista CLARIDADE a tratar o Crecemento Económico e os Dereitos (xaneiro de 2007) e  A Economía Productiva Galega Hoxe (maio de 2008).

Coa finalidade de facer o máis dinámico posible o debate e abordar os diferentes aspectos cambiantes do momento actual da economía, a Fundación Luís Tilve, no marco do seu Foro Claridade, organizou unha Mesa Redonda en Lugo sobre " A globalización e a economía productiva galega". O día 24 de setembro, mércores, ás 19,30 horas, na Galería Sargadelos de Lugo.

Na Mesa Redonda participaron:

Francisco Sineiro García, profesor de Economía, socioloxía e política agraria e de xestión e organización de empresas na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos de Lugo. Foi Conselleiro de Agricultura no goberno presidido por Fernando González Laxe. Publicou numerosos estudios sobre a industria agroalimentaria galega. A súa colaboración na revista Claridade aborda "Os efectos da mundialización na agroindustria en Galicia"

Ramón Núñez Gamallo, profesor da Facultade de Ciencias Económicas de A Coruña. Realizou diversas publicacións sobre a economía española, o comercio intraindustrial español e no marco da Unión Europea, así como con América Latina, a política pesqueira da Unión europea, etc. A súa colaboración de Claridade versa sobre "As empresas conserveiras e a competencia no mercado mundial".

Manuel Barbeitos Alcántara
, economista. Coordinador do Foro Claridade. Ten publicado traballos sobre a economía na Unión Europea, economía galega, mercado de capitais, política de emprego, etc. Colabora no último número de claridade cun artigo sobre "A economía productiva galega na mundialización".


Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España