A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Congreso: Pablo Iglesias en su tiempo. Ferrol 24-26 de noviembre:
Entre el 24 y el 26 de noviembre, se celebrará el Congreso: Pablo Iglesias en su tiempo. Cien años de socialismo parlamentario, que tendrá lugar en el Vicerrectorado del Campus de Ferrol (Mendizabal, s/n). Organizado por la Fundación Pablo Iglesias, el Club de Prensa de Ferrol y la Universidad de la Coruña, junto a la colaboración de la Fundación Luís Tilve, este congreso contará con la participación de historiadores reconocidos, tales como Santos Juliá Díaz, Santiago Castillo, Clara Lida, Manuel Pérez Ledesma, o Carmen Fernández Casanova. Durante las jornadas se abordarán temas de gran calado históricosocial, todos teniendo a Pablo Iglesias como personaje vehicular de los mismos. El día 26, Emilio Garrido, historiador y colaborador de la Fundación Luís Tilve participará en una mesa redonda que tratará   el legado de Pablo Iglesias, y a cuyo remate intervendrá el Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra. A su vez, en el Colegio de Arquitectos de Ferrol, se expondrán diversos paneles que ahondarán de forma visual en los temas tratados, y cuya inauguración tendrá lugar el lunes 22 de noviembre a las 20 horas.
Los inscritos al curso podrán adquirir un crédito y medio de libre configuración.

Para obtener más información: www.clubdeprensadeferrol.com
                                                 info@clubdeprensadeferrol.com
Oficina de Cursos y Congresos da UDC: www.udc.es/congresos.pi/
                                                                Tlf: 981 167 000 (extensión 1963).                                      

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España