A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
ACTIVIDADES
Acto de entrega dos Premios Luís Tilve 2012 en Vigo, o 26 de outubro.
O vindeiro venres, 26 de outubro, a Fundación Luís Tilve celebrará a sétima edición dos seus Premios, facendo entrega dos mesmos a partir das 19:30 horas no Auditorio Municipal de Vigo. 
Presentación do libro "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia" en Vigo.
O vindeiro martes 22 de maio, ás 20 horas, na Casa do Libro de Vigo, a Fundación Luís Tilve presentará a súa nova publicación "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia". 
I Encontro de Xubilados de UGT-Galicia
A Unión de Pensionistas, Xubilados e Prexubilados de UGT-Galicia, celebrará un 1º encontro o vindeiro 17 de maio en Santiago de Compostela.
Presentación en Culleredo de "Xaime Quintanilla Martínez. Vida e obra".
A Fundación presenta o venres 16 a súa nova edición, escrita polos historiadores Carlos Pereira e Ana Romero: "Xaime Quintanilla Martínez.Vida e obra" en Culleredo.
Presentación de "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia" en Ourense.
O mércores 15 de febreiro, ás 20 horas, no Liceo de Ourense, a Fundación Luís Tilve presentará a súa nova publicación.
Presentación "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia" en Lugo.
O xoves 9 de febreiro, no Salón de Actos da Deputación de Lugo, a Fundación presentou a súa nova publicación "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia".
Presentación "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia" na Coruña
O xoves 19 de xaneiro de 2012 a Fundación presentou "As viaxes de Pablo Iglesias por Galicia" na cidade da Coruña.
Presentación da obra "Xaime Quintanilla Martínez. Vida e obra dun socialista e galeguista ó servizo da República"
O pasado venres 13 de xaneiro, foi presentada na Galería Sargadelos de Ferrol  a nova publicación da Fundación.
A Fundación asina un convenio de colaboración co Ministerio de Defensa.
O 29 de xuño de 2011, a Fundación Luís Tilve e o Ministerio de Defensa, asinaron un convenio para facilitar a dixitalización dos Consellos de Guerra conservados no Arquivo Militar de Ferrol.
Presentación do libro "Las Memorias olvidadas. Los desheredados de la Guerra Civil" en Ourense.
A Fundación Luís Tilve presenta a súa nova publicación en Ourense, o próximo mércores 29 de xuño, ás 20:10 horas, na librería Torga (R/ da Paz, 12).

Anterior          1 2 3 4 5 6 7 8 9           Siguiente

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España