A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
ACTIVIDADES
MESA REDONDA "POBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL"
A Fundación Luís Tilve organiza para o vindeiro 1 de outubro unha nova mesa redonda a redor do tema "Pobreza e Exclusión Social".
MESA REDONDA SOBRE A ECONOMÍA GALEGA
A Fundación Luís Tilve organizou unha mesa redonda sobre " A globalización e a economía productiva galega", o pasado día 24 de setembro, mércores, ás 19,30 horas, na Galería Sargadelos de Lugo.
XORNADA SINDICAL - A CORUÑA- SETEMBRO 2008
O día 19 de setembro a Fundación Luís Tilve xunto coa MCA-UGT de A coruña acolleron unhas xornadas sindicais, no Fórum Metropolitano da Cidade de A Coruña.
IX CURSO DE VERANO DE SANTANDER
Dos días 21 ó 24 de xullo de 2008 terá lugar o IX curso de Verán organizado pola universidade de Cantabria. Este ano leva por título REFORMISMO Y MODERNIZACIÓN. EL SOCIALISMO ESPAÑOL DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA.
OUTORGADOS OS PREMIOS LUIS TILVE 2008
A Fundación Luís Tilve outorgou nesta ocasión os premios 2008 a: Fundación Menela, Cristina de la Vega Jiménez e Francisco Díaz-Fierros Viquiera.
Conferencia " A deslocalización industrial en Galicia"
O día 3 de abril de 2008, celebrouse en Santiago a conferencia e mesa redonda que leva como título " A deslocalización industrial en Galicia". Na mesa redonda participaron representantes dos tres sindicatos galegos.
CONFERENCIA: "OS DEREITOS LABORAIS NO MERCADO GLOBAL"
A Fundación Luís Tilve celebrou o día 12 de febreiro unha conferencia sobre "Os dereitos laborais no mercado global", que tivo lugar ás 10:30 na Sala de Conferencias do Centro Cultural Caixanova de Vigo.  
MESA REDONDA FORO CLARIDADE
O día 29 de Xaneiro a Fundación Luís Tilve, celebrouse o foro da revista Claridade, no Club Internacional de Prensa. ás 19.30 do serán.
Homenaxe a Antonio Blanco Solla
A Fundación Luís tilve celebrou o día 31 de decembro de 2007 unha homenaxe ó alcalde Antonio Blanco Solla e ós traballadores de Marín fusilados o día 31 de decembro de 1936.
Homenaxe a Jose Luis Rodriguez Pardo
A Fundación Luís Tilve, coa colaboración de UGT-Galicia e do PSdeG-PSOE, levou a cabo unha homenaxe ao avogado coruñés e veterano socialista, José Luís Rodríguez Pardo, polo seu compromiso permanente con Galicia e cos seus ideais.

Anterior          1 2 3 4 5 6 7 8 9           Siguiente

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España