A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
BIOGRAFÍA DE LUÍS TILVE:

     Luís Tilve Santos, naceu en Pontevedra en 1.935. Mestre e Licenciado en Filosofía e Letras, foi un home entregado e comprometido coa loita polas liberdades, a democracia política, e os valores do socialismo democrático. Militante na esquerda clandestina dende os anos 60, ingresou na UGT e no PSOE no ano 1.976. Foi o primeiro Secretario Provincial da Federación de Traballadores do Ensino (FETE) de Pontevedra, despois da represión sufrida perante a guerra e posteriormente pola ditadura. Representante dos seus compañeiros e compañeiras, como delegado de persoal no colexio onde traballaba, sería logo secretario xeral da UGT de Pontevedra. Presidiu o II Congreso do PSdeG-PSOE celebrado en Vigo, partido no que formou parte da súa Comisión Federal de Conflitos. No III Congreso da UGT de Galicia, tamén celebrado en Vigo, foi elixido para ocuparse da secretaría de formación do sindicato.

    Cando no desempeño da súa responsabilidade como secretario de formación, mantiña unha reunión en Santiago co entón Conselleiro de Traballo da Xunta de Galicia, Juan Corral, sufriu un ataque cerebral. Trasladado de urxencia o Hospital Xeral da cidade, non conseguiría recuperarse, falecendo no mesmo poucos días despois, o 24 de marzo de 1.984, os 49 anos. Un feito que deixaría unha fonda pegada entón, tanto na UGT como no PSdeG-PSOE, e que pouco despois levaría a dirección do sindicato en Galicia a propoñer o Comité Nacional a creación dunha Fundación co seu nome, de xeito que así se continuase a súa tarefa de compromiso coa formación dos dirixentes sindicais e da clase traballadora.

    Luís Tilve foi un claro expoñente daqueles militantes da esquerda que contribuíron decisivamente a facer realidade a transición democrática en España. Unha organización centenaria como a UGT, cargada de referentes históricos, quería así tamén expresar a súa aposta polo futuro, e a través da figura de Luís Tilve e da propia Fundación, render homenaxe a toda unha xeración de homes e mulleres que dun xeito sinxelo, anónimo a maioría das veces, pero fonda e resoltamente comprometido, contribuíron decisivamente a conquista das liberdades democráticas que hoxe gozamos. Un compañeiro e amigo seu, Roxelio Pérez Poza, elaborou anos despois unha biografía que a propia Fundación Luís Tilve, publicaría no ano 1.999.

    De talante obxectivo e moderador, foi un home de acción sempre disposto a comprometerse e asumir responsabilidades, sen que como intelectual deixase de estar presente en tódolos movementos, plataformas e asociacións dos anos 60 e 70, aportando sempre as súas reflexións e os seus escritos a tódolos niveis (internos, a través de prensa, de charlas, etc.), como o demostra a ampla colección de documentos elaborados por el e conservados na Fundación.

    Sen pretendelo, Luís Tilve, acabou sendo un símbolo de fidelidade a unhas ideas, o sentido do traballo planificado e eficaz, ao mesmo tempo que unha fonda orientación solidaria e ética. Sempre soubo estar a altura das circunstancias e dos retos que o novo sindicalismo que xurdía traia consigo. Foi un compañeiro leal con todos, un sindicalista plenamente dedicado a unha labor na que cría firmemente e que conducía a unha sociedade máis humana e máis xusta.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España