A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
MEMBROS DO PADROADO:

 

    Accédeseá condición de membro do Padroado por nomeamento da Comisión Executiva de UGT de Galicia. Tradicionalmente o son tódolos membros e ex-membros da citada Comisión. Actualmente, ademais do Presidente de Honor e dos membros da Comisión Executiva da Fundación, forman parte do padroado as seguintes persoas:

 

 

 

     

      • D. Álvaro Ansias Bacelar
 • Dª. Rosa Arcos Caamaño
 • D. Manuel Barbeitos Alcántara
 • D. José Domingo Barros Montáns
 • D. Carlos Bellas Cebreiro
 • Dª. Mª Carmen Brea Iglesias
 • D. Ramón Calvo Romero
 • D. Javier Carro Garrote
 • D. José Luís Crespo Garrido
 • D. Carlos A. Fernández Castro
 • D. Manuel Ferreiro Mosquera
 • D. Ernesto Fontanes Blanco
 • D. Juan Fontenla Fernández
 • D. José Luís Gacio Caeiro
 • D. José Benito Gama Calvo
 • D. Roberto García González
 • D. Jesús García Seco
 • Dª. Raquel García Tiagonce
 • D. Emilio Garrido Moreira
 • D. Manuel Golpe Gómez
 • D. José Antonio Gómez Gómez
 • D. Fernando González Laxe
 • D. Isidoro Gracia Plaza
 • D. Alberto López Edreira
 • D. Samuel Martín Velázquez
 • Dª. Delia Irene Martínez Conde
 • Dª. Julia Martínez González
 • D. José Mesejo Cerdido
 • D. Jesús Mosquera Sueiro
 • Dª. Carmen Nodar Sanmartín
 • D. José Benito Núñez López
 • D. Francisco Osorno Gutiérrez
 • D. Juan Ramón Pais Andrade
 • D. Javier Pedrido Fraiz
 • D. Daniel Pereiro Cachaza
 • D. Roxelio Pérez Poza
 • D. José M. Pose Mesura
 • Dª. Mª Luisa Rodríguez Vázquez
 • D. Eladio A. Romero Ares
 • D. Luís Sánchez Gala
 • D. Francisco Sardina Picos
 • D. Valentín Tato Sánchez
 • D. Enrique Teixeiro Sanjuán
 • D. José Tomé Roca
 • D. Ricardo Varela Sánchez
 • D. José Manuel Vázquez Rivera
 • D. Baldomero Areán
 • D. José Carlos Rodríguez Del Río
 • Dª. Olga Alonso Suárez
 • D. Mariano García González
 • D. Juan Luís Dopico Díaz
 • D. Fernando Martínez González
 • D. Guillerme Pérez Agulla

 

 

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España