A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
PREMIADOS 2011:
Premiados do ano 2011:

  - O premio Traballo Digno desta edición é outorgado á Asociación Pro Saúde Mental A CREBA, polo súa actividade en prol da atención a persoas que padecen trastornos mentais severos crónicos, mellorando a calidade da vida destes e das súas familias. Ademais, esta asociación de Noia, procura  sensibilizar sobre esta problemática á poboación e ás institucións, fomentando así, a comprensión social cara ao enfermo mental.

  - O premio Acción Solidaria outórgase a Don Manuel Rivas Barrós, polo seu gran compromiso e sensibilidade cara un amplo abano de aspectos, tales como: a recuperación da Memoria Histórica, observable en obras como O lapis do carpinteiro, Os libros arden mal ou Todo é silencio, entre moitas outras; a defensa do medio ambiente, patente tamén en numerosos dos seus poemas; a protección da linga e da cultura galega; ou a defensa dos que máis o necesitan, como así o demostra, o feito de ter cedido os dereitos de obras, como Nana para a Asociación Meniños. 
 
  - O premio Defensa do Medio Ambiente e dos Bens Comúns, recaeu na Estación de Bioloxía Mariña da Graña (EBMG), merecedora deste, polo seu gran traballo de investigación en prol do fomento da investigación e a docencia en bioloxía mariña, así como polo asesoramento e difusión en temas relacionados coa fauna e a flora mariñas de Galicia. Esta institución científica que forma parte da Universidade de Santiago de Compostela, e que se atopa situada na vila da Graña, na Ría de Ferrol, tamén propicia o establecemento e coordinación de relacións de intercambio científico con outras Universidades e Institucións, tanto españolas como doutros países.
  - O premio Investigación e Divulgación Histórica, recalou nos historiadores Ana Romero Masiá e Carlos Pereira Martínez, polo seu traballo de investigación “Jaime Quintanilla Martínez. Vida e obra dun socialista e galeguista ó servicio da República”, que aborda a biografía deste médico, famoso tanto pola súa calidade humana cos máis humildes, como por ser o primeiro alcalde republicano de Ferrol. A súa actividade política centrouse principalmente na defensa do socialismo e do galeguismo, e foi fusilado tras a sublevación militar de 1936.
 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España