A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
Los derechos colectivos del juez. Un estudio de derecho comparado.:
La autora del presente libro aúna la condición de Profesora de Derecho del Trabajo y Doctora en Derecho con la de Juez sustituta, circunstancia que le permite ahondar desde una doble perspectiva en la materia, la teórica y la práctica. No en vano, en el tratamiento que se da al tema, se advierte la sólida formación académica, la creatividad doctrinal y, también, una aproximación «profesional», dado que ha podido observar de cerca los dos movimientos huelguísticos producidos en Febrero y Octubre de 2009, cuando –por primera vez en la historia española- los Jueces se pusieron en «huelga».
Se podría afirmar que en este libro se aborda, con una excelente sistemática y de una manera novedosa, el tema de Los derechos colectivos del Juez, pues no se había publicado hasta este momento ninguno que estudiase la posibilidad de que los miembros de la Carrera Judicial pudiesen sindicarse, negociar convenios colectivos o, incluso, ejercitar un teórico derecho de huelga; haciéndolo desde una triple faceta: la nacional, la internacional y la comparada. En otras palabras, trata de desentrañar cómo se puede combinar la idea de un Poder del Estado ejercido por los Jueces con la del ejercicio de la acción sindical por parte de esos mismos; y ello, además, con una comparativa del plano internacional y sus grandes organizaciones, de nuestro entorno más cercano (tres de Derecho continental –Italia, Francia y Portugal- y dos de Derecho común –Gran Bretaña y Estados Unidos de América-) y de la posición que ocupan los Jueces en España, donde nos encontramos con la prohibición fijada en el artículo 127.1 de la Constitución (y sus consecuencias). La autora analiza en profundidad los elementos principales de la acción sindical en los referidos tres planos y llega a originales conclusiones; entre las que destacan, por ejemplo, la existencia de una parasindicalidad y de una paranegociación atribuibles a las asociaciones judiciales españolas –que son las naturales interlocutoras de los Jueces-; o la constatación de que Francia y Portugal advierten como natural que la acción sindical –con su contenido completo- corresponde también a ese colectivo, mientras Italia se queda a medio camino –en una posición similar a la española- y que los dos países de Common Law niegan cualquier manifestación sindical a sus miembros.
En fin, un libro interesante en la biblioteca de cualquier Juez, Abogado, práctico del Derecho u operador jurídico que pretenda una visión crítica y novedosa del impensable binomio entre el colectivo judicial-acción sindical.

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España