A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
A "Casa del Maestro" de Pontevedra (1934-1936). Organización societaria e depuración do Maxisterio:
A Casa del Maestro de Pontevedra foi una institución, que desenvolveu a súa acción entre 1934 e 1936 e que chegou a contar con máis de mil asociados, creada polos propios docentes co fin societario de contar cun local onde reunirse e onde desenvolver as súas actividades, sen excluír, en ningún caso, do seu uso, a outras asociacións do maxisterio. Entre os seus fins cabe citar: intercambiar impresións entre profesionais, compartir as súas propias experiencias e tomar contacto coas novas propostas pedagóxicas a través de conferencias, de publicacións integradas na súa biblioteca, que se crea ó efecto, ou da revista Escuela Vivida, na que colaboran moitos dos asociados cos seus artigos e que constitúe un importante vehículo de comunicación e información.

A orixe da Casa del Maestro responde fundamentalmente ó impulso que a República lle da ó ensino coa creación de miles de escolas e a formación de miles de mestres a través dunhas novas Escolas Normais mixtas, que pasan a desempeñar un papel relevante, non só na formación inicial, senón tamén na permanente, e ó programa pedagóxico da República, que modifica os plans de ensino e que se asenta, en gran maneira, nas experiencias da Institución Libre de Enseñanza e os programas dos anos 20 do Partido Socialista e de UGT. En todo este proceso fora determinante a figura de Lorenzo Luzuriaga, como o foi tamén na elaboración do proxecto educativo da República. Así a idea de crear a Casa del Maestro de Pontevedra nace nuns cursiños pedagóxicos de 1932 coa finalidade, como indica o editorial (“Marginales”) de Escuela Vivida, a revista da sociedade, “de perfeccionamento e superación cultural” do maxisterio provincial.

Anxo Serafín Porto Ucha e Raquel Vázquez Ramil analizan, no seu traballo, cun amplo relatorio documental, os obxectivos e a configuración orgánica e estatutaria da Casa del Maestro, o apoio á acción profesional, a actividade societaria en torno ás actividades culturais e lúdicas, o desmantelamento da Casa del Maestro, a raíz do levantamento militar do 36, así como a represión subseguinte, especialmente dos docentes vinculados á Casa del Maestro e a Trabajadores de la Enseñanza.
Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España