A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS

120 anos do 1º de Maio en Galicia
120 anos do 1º de Maio en Galicia Autora: Rosa María López González Edita: Fundación Luís Tilve ISBN: 978-84-95773-15-9
 
PVP: 9 €
Apuntes para a historia do asociacionismo pontevedrés: 1882-1936
Autora: Natalia Fraguas Fernández  Edita: Fundación Luís Tilve  ISBN: 978-84-95773-10-4
 
Precio: 10 €  
"Unións Agrarias: o sindicato con raices (1933-2008)
Redacción e Documentación: Roxelio Pérez Poza, Manoel Barbeitos Alcántara, Rosa María López González. ISBN 978-8495773-14-2
PVP: 6 €
"Os congresos galegos das organizacións socialistas (1904 - 1936)"
Autor: Xesús Mosquera Sueiro Edita: Fundación Luís Tilve
PVP: 3 €
"ENERXÍAS ALTERNATIVAS"
Unidade Didáctica : Enerxías Renovables. Autora: Ana Muradas Couselo Edita: Fundación Luís Tilve.
"ALFONSO ORTEGA PRADA. MEMORIAS"
Alfonso Ortega Prada / Pilar Ortega González e Francisco X. Redondo Abal (Edición e notas). "Alfonso Ortega Prada foi secretario do Concello de A Veiga (Ourense) en xullo de 1.936... AGOTADO
"15 XUÑO 2001. FOLGA XERAL"
Emilio Garrido Moreira

A descrición dun dos acontecementos laborais máis relevantes en Galicia no inicio do novo século. Os antecedentes da folga, o contexto no que se produciu e o seu alcance nunha...

PVP: 5 €

"EMIGRACIÓN E RETORNO. Xornadas Marzo do 2006"
VV.AA.

Obra na que se recollen os relatorios expostos nas xornadas sobre emigración e retorno que tiveron lugar en Santiago de Compostela....

PVP: 3 €

"CRÓNICA DE 25 ANOS: FETE-UGT de Galicia (1980 - 2005)"
Roxelio Pérez Poza, Guillerme Pérez Agulla

Un relato pormenorizado e ameno sobre a reorganización e desenvolvemento da FETE en Galicia ao longo da "Transición democrática"...

PVP: 12 €

"APROXIMACION AL SINDICALISMO FERROVIARIO EN GALICIA: La Compañía del Norte"
Fermín Avellaneda Vázquez

O libro é un reflexo da paixón do autor polo tema, e aporta valiosa información sobre o ferrocarril en Galicia dende os seus inicios no último...

PVP: 4 €

Anterior          1 2 3 4 5 6           Siguiente

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España