A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS

"AS MISTEIRAS CORUÑESAS: Loita e asociacionismo na Fábrica de Fósforos (1871 - 1936)"
Ana Pose Romero PVP: 4 € 

Excelente traballo sobre as caracterásticas e problemas dun colectivo de traballadoras da Coruña, as populares misteiras, as mulleres que compoñían a maioría do cadro...

"UNHA BIBLIOTECA OBREIRA: Centro Obrero de Cultura y Beneficencia de Ferrol (1911 - 1936)"
Francisco Rafael Corrales Siodor , Eliseo Fernández Fernández

Magnífico traballo de investigación e conclusións dunha experiencia de cultura obreira en Galicia que, aínda hoxe, aporta elementos...

PVP: 5 €

"LUÍS TILVE: Un sindicalista na transición política"
Roxelio Pérez Poza

Biografía da persoa que da nome a Fundación. O relato dunha vida fondamente comprometida coa loita polos dereitos dos traballadores,...

PVP: 3 €

"O SINDICALISMO SOCIALISTA EN COMPOSTELA (1890 - 1936)"
Emilio Garrido Moreira Nesta obra, escrita polo Emilio Garrido, licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, recóllense os feitos máis destacados do sindicalismo socialista en Compostela:...
PVP: 8 €
"PANORÁMICA SOCIOLABORAL EN EL SECTOR TEXTIL GALLEGO. Nuevas tecnologías, cambios en la organización del trabajo y relación hombre-maquina"
Mar Iglesias Criado

Publicación realizada a partir dos resultados obtidos no estudio desenrolado na fase de Diagnóstico do Proxecto Textilive...


"ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO TEXTIL GALLEGO"
Mar Iglesias Criado, Coord.

Unha destacada contribución para o fortalecemento do tecido empresarial galego en xeral e do manufactureiro téxtil en particular,...


"PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN EL SECTOR TEXTIL GALLEGO I. Necesidades de formación, evolución de profesiones/puestos y diseño de planes formativos"
Mar Iglesias Criado, Coord. Publicación que resume o magnífico traballo de investigación levado a cabo ao longo ...
"PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN EL SECTOR TEXTIL GALLEGO II. Perfiles profesionales reales/ideales y programaciones/ especificaciones técnico-docentes"
Mar Iglesias Criado, Coord. A publicación recolle as conclusións elaboradas tomando como base os resultados ...
"LA UGT DE VIGO. UNA APROXIMACION HISTÓRICA (1898 - 1998)"
Antonio Manuel Chaves Cuiñas Magnífico achegamento á UGT e o movemento sindical vigués dende os seus inicios en 1.892 ate 1.936, coa figura de Enrique Heraclio Botana como referente central do relato.
PVP: 10 €
"A SAÚDE NA DOCENCIA. Análise das baixas do ensino público non universitario da provincia de Pontevedra (1980-1992)"
Carlos Teijeiro Agra, Raúl Gómez Farto, Guillermo Meijón Couselo...et al. No curso 80/81 as baixas médicas acadaron o 6,9% do persoal docente na provincia de Pontevedra.
PVP: 3 €

Anterior          1 2 3 4 5 6           Siguiente

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España