A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve

LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS

Arangüena Berea, Luis

Arangüena Berea, Luis

Bahillo Fernández, Alejandro Jesús

Bahillo Fernández, Alejandro Jesús

Barreiro Gil, Manuel Jaime

Barreiro Gil, Manuel Jaime

Conde Rodríguez, Rosa María

Conde Rodríguez, Rosa María

Couce Pereiro, Manuel

Couce Pereiro, Manuel

Espárrago Patiño, Manuel

Espárrago Patiño, Manuel

Fernández Castro, Carlos

Fernández Castro, Carlos

Fernández Fernández, Luis

Fernández Fernández, Luis

Fernández García, Juan

Fernández García, Juan

Fernández Moreda, Jesús Salvador

Fernández Moreda, Jesús Salvador

Fernández Moreno, Joaquín

Fernández Moreno, Joaquín

Fernández Pérez, Juan

Fernández Pérez, Juan

Fontela Fernández, Juan Francisco

Fontela Fernández, Juan Francisco

Gama Calvo, José Benito

Gama Calvo, José Benito

Gómez Vidal, Gustavo

Gómez Vidal, Gustavo

González Costas, Ricardo

González Costas, Ricardo

Gracia Plaza, Isidoro

Gracia Plaza, Isidoro

Lavía Villanueva, Pilar

Lavía Villanueva, Pilar

López de Guereñu Polán, José Luis

López de Guereñu Polán, José Luis

López Peña, Francisco

López Peña, Francisco

Martín de Hijas Díez, Alberto

Martín de Hijas Díez, Alberto

Mesejo Cerdido, José

Mesejo Cerdido, José

Nogueira Fernández, José Federico

Nogueira Fernández, José Federico

Osorno Gutiérrez, Francisco

Osorno Gutiérrez, Francisco

Otero Calvo, Jesús

Otero Calvo, Jesús

Pardellas de Blas, Xulio Xosé

Pardellas de Blas, Xulio Xosé

Pedrido Fraiz, Javier

Pedrido Fraiz, Javier

Pose Mesura, José Manuel

Pose Mesura, José Manuel

Rodríguez Pardo, José Luís

Rodríguez Pardo, José Luís

Rodríguez Rodríguez, Antonio

Rodríguez Rodríguez, Antonio

Sánchez Bugallo, José Antonio

Sánchez Bugallo, José Antonio

Seara Vázquez, Modesto

Seara Vázquez, Modesto

Silvosa Costa, Francisco José

Silvosa Costa, Francisco José

Soto Ferreiro, Manuel

Soto Ferreiro, Manuel

Teijeiro Sanjuan, Enrique

Teijeiro Sanjuan, Enrique

Varela Flores, Manuel Guillermo

Varela Flores, Manuel Guillermo

Vázquez Calvo, Miguel

Vázquez Calvo, Miguel

Vázquez Fouz, José

Vázquez Fouz, José


 
 
 
 
 
 
 

 


Proyecto subvencionado por:

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España