POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

O Corpo de Administración / Administración de FUNDACIÓN LUIS TILVE (en diante o controlador de datos), asume a máxima responsabilidade e compromiso co establecemento, implementación e mantemento desta Política de protección de datos, garantindo a mellora continua do controlador de datos con o obxectivo de acadar a excelencia en relación co cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e que derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) e a normativa española de protección de datos de carácter persoal (Lei orgánica, lexislación sectorial específica e as súas normas de aplicación)

A Política de Protección de Datos da FUNDACIÓN LUIS TILVE, baséase no principio de responsabilidade proactiva, segundo o cal o responsable do controlador é o responsable do cumprimento do marco regulatorio e xurisprudencial que rexe a devandita Política e é capaz de demostralo ás autoridades de control. competente.

Neste sentido, a persoa responsable do tratamento rexerase polos seguintes principios que deberán servir a todo o seu persoal como guía e marco de referencia no tratamento de datos persoais.

  • Protección de datos contra o deseño: o controlador aplicará, tanto no momento da determinación do medio de tratamento como no propio tratamento, medidas técnicas e organizativas adecuadas, como a pseudonimización, deseñadas para aplicar eficazmente os principios de protección de datos, como a minimización de datos, e integrar as garantías necesarias no tratamento.
  • Protección de datos por defecto: o controlador aplicará as medidas técnicas e organizativas adecuadas para asegurarse de que, por defecto, só os datos persoais necesarios para cada un dos propósitos están suxeitos ao tratamento. tratamento específico.
  • Protección de datos no ciclo de vida da información: as medidas que garantan a protección de datos persoais serán de aplicación durante todo o ciclo de vida da información.
  • Legalidade, lealdade e transparencia: os datos persoais serán tratados de forma lícita, leal e transparente en relación ao interesado.
  • Limitación do propósito: os datos persoais recolleranse con fins específicos, explícitos e lexítimos e non se procesarán dun xeito incompatible con estes fins.
  • Minimización de datos: os datos persoais serán adecuados, relevantes e limitaranse ao necesario para os fins para os que son procesados.
  • Precisión: os datos persoais serán exactos e, se é necesario, actualizados; Tomaranse todas as medidas razoables para que os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se procesen sexan eliminados ou rectificados sen demora.
  • Limitación do período de conservación: os datos persoais conservaranse de forma que non se permita a identificación das persoas interesadas máis que o necesario para os efectos do tratamento de datos persoais.
  • Integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de xeito que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais, incluída a protección contra un tratamento non autorizado ou ilegal contra a súa perda, destrución ou danos accidentais, a través de a aplicación de medidas técnicas ou organizativas adecuadas.
  • Información e adestramento: unha das claves para garantir a protección dos datos persoais é a formación e a información proporcionada ao persoal involucrado no tratamento dos mesmos. Durante o ciclo de vida da información, todo o persoal con acceso aos datos será adecuadamente formado e informado sobre as súas obrigas en relación co cumprimento das normas de protección de datos.

A Política de protección de datos da FUNDACIÓN LUIS TILVE, é comunicada a todo o persoal responsable do tratamento e posta a disposición de todos os interesados.

Por conseguinte, esta Política de protección de datos implica a todo o persoal responsable do tratamento, que debe coñecelo e asumilo, considerándoo propio, sendo cada membro responsable de aplicalo e verificar as normas de protección de datos aplicables á súa actividade, así como identificar e proporcionar oportunidades de mellora que considere oportunas co obxectivo de lograr a excelencia en relación ao cumprimento.

Esta Política será revisada polo Órgano de Administración / Administración de FUNDACIÓN LUIS TILVE, cantas veces se considere necesario, co fin de adaptarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.