POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

O Corpo de Administración / Administración de FUNDACIÓN LUIS TILVE (en diante o controlador de datos), asume a máxima responsabilidade e compromiso co establecemento, implementación e mantemento desta Política de protección de datos, garantindo a mellora continua do controlador de datos con o obxectivo de acadar a excelencia en relación co cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e que derroga a Directiva 95/46 / CE (Regulamento xeral de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) e a normativa española de protección de datos de carácter persoal (Lei orgánica, lexislación sectorial específica e as súas normas de aplicación)

A Política de Protección de Datos da FUNDACIÓN LUIS TILVE, baséase no principio de responsabilidade proactiva, segundo o cal o responsable do controlador é o responsable do cumprimento do marco regulatorio e xurisprudencial que rexe a devandita Política e é capaz de demostralo ás autoridades de control. competente.

Neste sentido, a persoa responsable do tratamento rexerase polos seguintes principios que deberán servir a todo o seu persoal como guía e marco de referencia no tratamento de datos persoais.

A Política de protección de datos da FUNDACIÓN LUIS TILVE, é comunicada a todo o persoal responsable do tratamento e posta a disposición de todos os interesados.

Por conseguinte, esta Política de protección de datos implica a todo o persoal responsable do tratamento, que debe coñecelo e asumilo, considerándoo propio, sendo cada membro responsable de aplicalo e verificar as normas de protección de datos aplicables á súa actividade, así como identificar e proporcionar oportunidades de mellora que considere oportunas co obxectivo de lograr a excelencia en relación ao cumprimento.

Esta Política será revisada polo Órgano de Administración / Administración de FUNDACIÓN LUIS TILVE, cantas veces se considere necesario, co fin de adaptarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.